Politicization of the Cultural Field in Slovenia during the Time of the First Yugoslavia

Catholic and Marxist Perceptions of Artistic Autonomy

Authors

  • Gašper Mithans ZRS Koper

DOI:

https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.238

Keywords:

political Catholicism, Marxists, Kingdom of Yugoslavia, cultural field, artistic autonomy, literature, filmography

Abstract

The article addresses the issue of the politicization of literature and filmography in the Slovenian part of the Kingdom of SHS/Yugoslavia, focusing on the analysis of cultural journals and disputes over the autonomy of authors and editors. These conflicts in the 1930s, following almost the same pattern, led to divisions and major disagreements between and in all three major political camps: Catholic, Liberal, and Marxist. A striking example of internal conflict would be the dissent between the Catholic Right and the Catholic Left precisely in the cultural field with the publication of Edvard Kocbek’s treatise on the Spanish Civil War in the journal Dom in svet. The general public became involved in the heated debate.
Filmography, although underrated by most cultural figures, was used in Slovenia – albeit with a considerable lag compared to other European nations – before, during, and after World War II as a propaganda tool of the agents of political Catholicism and the Marxists (including the Liberation Front) alike.

References

Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL):

- NŠAL, ŠAL V., 292, Versko-nravne zadeve (1860–1940)

- NŠAL, 484, 110, zapuščine: Lambert Ehrlich.

Čas: znanstvena revija Leonove družbe. Ljubljana: Leonova družba, 1907–1942.

Delavska pravica: glasilo krščanskega delovnega ljudstva. Ljubljana: Konzorcij, 1928–1941.

Dom in svet. Ljubljana: Katoliško tiskovno društvo, 1888–1944.

Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Ljubljana: Konzorcij Jutra, 1920–1945.

Književnost: mesečnik za umetnost in znanost. Ljubljana: Bratko Kreft, 1932–1935.

Ljubljanski škofijski list. Ljubljana: Škofijski ordinariat, 1876–1945.

Ljubljanski zvon: mesečna revija za leposlovje, književnost in kritiko. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1881–1941.

Mi mladi borci: stanovski tednik za slovensko dijaštvo. Ljubljana: Konzorcij, 1936–1941.

Modra ptica: [leposlovna revija]. Ljubljana: Modra ptica, 1929–1941.

Slovenski narod. Ljubljana: Narodna tiskarna, 1868–1943.

Sodobnost: neodvisna slovenska revija. Ljubljana: Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z., 1933–1941.

Straža v viharju. Ljubljana: Konzorcij, 1934–1941.

Svoboda: mesečnik delavske kulturne in telovadne zveze »Svoboda« za Jugoslavijo. Maribor: Konzorcij Svobode, 1929–1936.

Albrecht, Fran, ur. Kriza Ljubljanskega zvona. Ljubljana: Kritika, 1932.

Bourdieu, Pierre. The field of cultural production: Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press, 1993.

Brnčič, Ivo. »Film kot kulturni pojav.« Ljubljanski zvon 53, št. 11 (1933): 617–621, 681–684.

Chappel, James. Catholic Modern: The Challenge of Totalitarianism and the Remaking of the Church. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 2018.

Cox, James K. Slovenia: Evolving Loyalties. New York in London: Routledge, 2005.

Dolenc, Ervin. »Kocbek‘s Reflections on Spain: an introduction.« Slovene Studies 25 (2005): 47–56. https://journals.lib.washington.edu/index.php/ssj/article/download/4261/3598.

Dolenc, Ervin. Med kulturo in politiko: kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010.

Dolenc, J. »Ocene: Bratko Kreft, Velika puntarija.« Čas 32, 9–10 (1938): 323.

Dolgan, Marjan, ur. Kriza revije »Dom in svet« leta 1937. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Gabrič, Aleš. »Odmevi teorije socialističnega realizma v Sloveniji.« Nova revija 143 (1994): 96–110.

Gabrič, Aleš. »Leto 1945 in slovenska kultura.« V Slovenija v letu 1945: zbornik referatov, uredil Aleš Gabrič, 155–170. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev, 1996.

Godeša, Bojan. »Slovenski izobraženci in leto 1945.« V Slovenija v letu 1945: zbornik referatov, uredil Aleš Gabrič, 45–52. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev, 1996.

Klabjan, Borut. »Borders in Arms. Political Violence in the North-Eastern Adriatic after the Great War.« Acta Histriae 26, št. 4 (2018): 985–1002. https://doi.org/10.19233/AH.2018.40.

Kocbek, Edvard. »Premišljevanje o Španiji.« Dom in svet 50, št. 1–2 (1937): 90–100.

Kramberger, Taja. »Memorija in spomin: zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije (študija primera revije Modra ptica. Bartol z Vidmarjem).« Doktorska disertacija. Unverza na Primorskem, 2009. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12921&lang=slv&print=.

Kreft, Bratko. »Nekaj o filmu,« Književnost 2, št. 11 (1934): 413–418.

Kreft, Bratko. »Krleževe lirične samoizpovedi.« Ljubljanski zvon 60, št. 1 (1940): 68–73. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F83MMW7L/f0633521-060e-467c-800e-661194f20573/PDF.

Lavrin, Janko. »O Tragičnem,« Modra ptica 8, št. 5 (1937): 142–145.

Lasić, Stanko. Sukob na književnoj ljevici 1928–1952. Zagreb: Liber, 1970.

Leben, Stanko. »Nove knjige,« Sodobnost 1, št. 1 (1933): 41.

Ločnik, A. »Katoliški strokovnjak za marksizem – A. U. (= ALEŠ UŠENIČNIK).« Književnost 3, št. 5–6 (1935): 209–216.

Mithans, Gašper. »The Slovenian Catholic right in relation to the totalitarian and authoritarian movements in the interwar period: the case of Slovenian Catholic Action.« Südost-Forschungen: internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas 69/70 (2011): 128–151.

Mithans, Gašper. »Rimskokatoliška cerkev in poskusi ‘očiščenja’ škodljivih vplivov znanosti, verske pluralizacije in ‘nemoralne’ filmske produkcije ter tiska na Slovenskem med svetovnima vojnama.« Prispevki za novejšo zgodovino 54, št. 1 (2014): 134–135. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/26.

Nemanič, Ivan. Filmsko gradivo Arhiva SR Slovenije, 1. del: dokumentarni film. Ljubljana: Arhiv SR Slovenije, 1982.

Ortner, Sherry B. »Against Hollywood: American independent film as a critical cultural movement.« HAU: Journal of Ethnographic Theory 2, št. 2, (2012): 1–21. https://doi.org/10.14318/hau2.2.002.

Pavlinec, Donovan. »Slikarstvo socialističnega realizma na Slovenskem.« V Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 39, št. 39 (2003): 198–225. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-G0XTQLKR/a15b1a0c-4ec1-4f79-baa6-737626ce2ebc/PDF.

Pelikan, Egon. »Prepoved rabe slovenščine v Benečiji leta 1933 v luči novo odprtih Vatikanskih arhivov.« Acta Histriae 26, št. 4 (2018): 1177–1196. https://doi.org/10.19233/AH.2018.50.

Perovšek, Jurij. O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Peršin Kovačič, Peter. »Kocbekovo Premišljevanje o Španiji.« Prispevki za novejšo zgodovino 56 (2016): 70–77. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/153.

Petrović, Jelena. Women‘s Authorship in Interwar Yugoslavia: The Politics of Love and Struggle. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

Pibernik, France. Jutro pozabljenih. Celje: Mohorjeva družba, 1991.

Pij XI., Lenček, Ignacij. Problemi filma: Pij XI. o kinu: [nekaj smernic katoliškemu dijaštvu]. Domžale: Misijonska tiskarna, 1937.

Pirjevec, Jože. Jugoslavija. Koper: Lipa, 1995.

Pirjevec, Jože. »Benito Mussolini in Slovenci.« Acta Histriae 24, št. 4 (2016): 721–730. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/01/AH_24-2016-4_PIRJEVEC.pdf.

Radić, Radmila. »Religion in the multinational state: the case study of Yugoslavia.« Yugoslavism: Histories of a Failed idea, 1918–1922, uredil Dejan Djokić, 196–207. London: Hurst&Company, 2003.

Ramet, Sabrina P. The three Yugoslavias: state-building and legitimation, 1918–2005. Washington: Woodrow Wilson Center Press; Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2006.

Rupel, Dimitrij. Besede in dejanja: od moderne do (post)modernizma: literarnosociološki eseji. Koper: Založba Lipa, 1981.

Rupel, Dimitrij. »Katolicizem in slovensko leposlovje.« Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja 23, št. 11 (1986): 1239–1254. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TKCIBEDU.

Scott, Allan. »We are the State. Pierre Bourdieu on the State and Political Field.« Rivista di Storia delle Idee 2, št. 1 (2013): 65–70. www.intrasformazione.com/index.php/intrasformazione/article/download/67/pdf.

Serafin Žitnik, Janja. »The Relevance of Louis Adamic in the 21st Century.« Dve domovini 51 (2010): 7–22. https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.01.

Stanković, Peter. Rojstvo slovenskega filma in njegov razvoj do konca štiridesetih let. 2009, dostop 3. 9. 2020, http://www.solafilma.si/upload/filemanager/vsebina-objav/Stankovic_Slo_film_do_40ih.pdf.

Štefančič ml., Marcel. Na svoji zemlji. Zgodovina slovenskega filma. Ljubljana: UMco, 2005.

Švent, Rozina. »Narodna in univerzitetna knjižnica – ujetost med veljavno zakonodajo in narodnim poslanstvom.« V Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, uredila Mateja Režek, 247–256. Ljubljana: Nova revija, 2010.

Vrdlovec, Zdenko. Zgodovina slovenskega filma. Ljubljana: Didakta, 2010.

Žun, Klemen. »Zgodovina kinematografov v Ljubljani.« Ljubljana med nostalgijo in sanjami: Revija za domoznanske vsebine 3, št. 1 (2014): 87–131. https://www.kamra.si/mm-elementi/item/ljubljana-med-nostalgijo-in-sanjami-2014-prva-stevilka-tekst.html.

Župančič, Oton. »Adamič in slovenstvo.« Ljubljanski zvon 52, št. 8 (1932): 513–520. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-K93KZHFS.

Published

2020-12-08

How to Cite

Mithans, Gašper. 2020. “Politicization of the Cultural Field in Slovenia During the Time of the First Yugoslavia : Catholic and Marxist Perceptions of Artistic Autonomy”. Poligrafi 25 (97/98):3-28. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.238.