[1]
Pišot, R. 2022. Editorial. Annales Kinesiologiae. 12, 1 (Aug. 2022), 1–4. DOI:https://doi.org/10.35469/ak.2021.332.